Výzva na predloženie ponuky

Občianske združenie Zubačka získalo grant Úradu podpredsedu vlády pre SR pre investície a informatizáciu pre projekt „Zvýšenie návštevnosti národnej kultúrnej pamiatky „Zubačka“ prostredníctvom sprevádzkovania rozšírenej expozície ozubnicovej železnice, ako aj zlepšenia výzoru areálu“. Cieľom prvej etapy realizácie projektu je čiastočná obnova objektu „Sklad železničný II“, ktorá spočíva v odstránení havarijného poškodenia strechy objektu. V súvislosti s tým OZ Zubačka zverejňuje v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie ponuky na realizáciu príslušných stavebných prác. Všetky podrobnosti sú obsiahnuté v priložených dokumentoch.

Na základe úspešne zavŕšeného procesu verejného obstarávania bola dňa 2.4.2020 uzavretá zmluva s víťazným uchádzačom. Zmluva je dostupná v priloženom dokumente. Prílohy k zmluve: